Người tạo Gmail cảnh báo Google ‘chỉ còn một hoặc hai năm nữa là hoàn toàn bị gián đoạn’ vì AI như ChatGPT

63da84010a08ae0018a65376


Người tạo Gmail cảnh báo Google ‘chỉ còn một hoặc hai năm nữa là hoàn toàn bị gián đoạn’ vì AI như ChatGPT

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *