Google tiết lộ Med-PaLM 2, một mô hình AI y tế để cạnh tranh với GP của bạn

Palm 2 sm 3baf2be


Google tiết lộ Med-PaLM 2, một mô hình AI y tế để cạnh tranh với GP của bạn

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *