Author Archives: admin

10 Best Businesses To Start in 2023

5. Digital Marketing As more small businesses move online, they need to find new ways to reach their target audiences. That’s where digital marketing comes in. As a digital marketer, your job will be to help businesses promote their products or services online. This can involve Search Engine Optimization (SEO), creating and managing social media […]

Đánh giá phần mềm Jira

JiraSoftware

Trong những năm gần đây, nhiều nhóm đã nhận ra giá trị của phần mềm quản lý dự án. Với nó, họ có thể giải quyết những thách thức về tiến độ, tài nguyên, giao tiếp và cộng tác. Một nghiên cứu cho thấy rằng 77% nhóm có hiệu suất cao sử dụng phần mềm […]